algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stefan Bos professioneel trainen en coachen

 

Stefan Bos professioneel trainen en coachen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72201851 en is gevestigd aan de Wemmersweerd 5 (6983 HB) te Doesburg.

Artikel 1 – Begrippen

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: het bedrijf die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, te weten: Stefan Bos professioneel trainen en coachen, hierna: Stefan Bos PTC.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk de deelneemt aan de dienst van Stefan Bos PTC.
 6. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Stefan Bos PTC.
 7. Diensten: de diensten die Stefan Bos PTC aanbiedt, zijn het geven van training en coaching inzake gedrag en drijfveren, zowel offline als online, op het gebied van bedrijfsopleiding teneinde het verbeteren van de vaardigheden van de betrokken deelnemer.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Stefan Bos PTC ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. Website: de website die Stefan Bos PTC gebruikt is: https://www.stefanbos.com/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stefan Bos PTC, elke overeenkomst tussen Stefan Bos PTC en Opdrachtgever en op elke dienst die door Stefan Bos PTC wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stefan Bos PTC aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Stefan Bos PTC is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Stefan Bos PTC gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Stefan Bos PTC is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Stefan Bos PTC het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Stefan Bos PTC gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Stefan Bos PTC zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stefan Bos PTC niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de dienst afneemt via de Website.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Stefan Bos PTC, zal Stefan Bos PTC de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Stefan Bos PTC niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
 3. Stefan Bos PTC is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Stefan Bos PTC zijn bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven.
 6. Opdrachtgever zijnde een bedrijf kan tot een maand voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert binnen een maand voor aanvang van de opdracht is hij gehouden 25% van het orderwaarde te voldoen alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten van Stefan Bos PTC. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht is hij gehouden 50% van het orderwaarde te voldoen alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten van Stefan Bos PTC, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door Stefan Bos PTC bepaald dat Opdrachtgever tot een X aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.
 7. Opdrachtgever zijnde een consument kan tot 14 dagen na totstandkoming de overeenkomst annuleren. Indien Opdrachtgever zijnde een consument na 14 dagen na totstandkoming de overeenkomst annuleert, is hij gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten van Stefan Bos PTC te vergoeden.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Stefan Bos PTC een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Stefan Bos PTC kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Stefan Bos PTC kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen indien er naar het uitsluitende oordeel van Stefan Bos PTC dringende reden is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: fysiek geweld, (non-) verbale agressie, bedreiging, discriminatie en (seksuele) intimidatie van Opdrachtgever of een derde(n) aanwezig in het kader van de Opdracht jegens Stefan Bos PTC.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Stefan Bos PTC ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Stefan Bos PTC ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij gehouden het gehele offertebedrag te vergoeden, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Stefan Bos PTC gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stefan Bos PTC zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Stefan Bos PCT staat in voor professionele onafhankelijkheid en integriteit ten aanzien van de door hem uitgevoerde overeenkomst. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De offerte op basis waarvan Stefan Bos PTC zijn werkzaamheden uitvoert, is leidend.
 3. Stefan Bos PTC voert zijn diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Stefan Bos PTC niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Stefan Bos PTC, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Stefan Bos PTC is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen en/of Opdrachtgever door te verwijzen naar een bevoegde derde.
 6. De werkzaamheden van Stefan Bos PTC zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en van de individuele deelnemers.
 7. Opdrachtgever is ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken. Stefan Bos PTC kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Stefan Bos PTC gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Stefan Bos PTC.

 

Artikel 7 – Adviezen, training en coaching

 1. De training vindt naar keuze van Opdrachtgever plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Stefan Bos PTC. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten en ICT-omgeving (tijdig) ter beschikking te stellen. Dergelijke faciliteiten betreffen in ieder geval de beschikbaarheid van de werkplek, de medewerking van de deelnemers, het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur, de beschikbaarheid van eventueel vereiste software, alsmede de rechten tot gebruik van dergelijke software. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Stefan Bos PTC is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
 2. De inhoud van de door Stefan Bos PTC aangeboden training, coaching en gedurende de training verleende adviezen is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Stefan Bos PTC de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de door Stefan Bos PTC verleende adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de door Stefan Bos PTC verstrekte adviezen, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Adviezen afkomstig van Stefan Bos PTC zien te allen tijde slechts op het gebied van communicatie en betreffen nimmer inhoudelijke adviezen ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat de training mede afhankelijk is van de inspanning van deelnemers en diverse externe factoren die het leerproces van deelnemer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde omgeving en faciliteiten. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voorgenoemde factoren en tevens voor de tijdige en juiste aanlevering van de in het kader van de dienstverlening benodigde gegevens en informatie. Bij gebreke hiervan is Stefan Bos PTC gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Stefan Bos PTC. Indien dit van invloed is op de uitvoering van de dienstverlening, kan dit tot gevolg hebben dat geplande afspraak gewijzigd en/of verplaatst kan worden.
 4. Opdrachtgever zal Stefan Bos PTC schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Stefan Bos PTC voert zijn dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Indien daartoe opdracht is gegeven, voorziet Stefan Bos PTC Opdrachtgever van een online leeromgeving door middel van het verstrekken van persoonlijke inlogcodes.
 7. Indien de overeenkomst (tevens) betrekking heeft op een onlinetraining, is Opdrachtgever verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de betreffende dienst van Stefan Bos PTC te beschermen en de op deze rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

 

Artikel 7A – Deelname aan de training

 1. Opdrachtgever dient betreffende Deelnemers tijdig aan te melden voor deelname aan een training. Hierbij dienen Deelnemers te voldoen aan eventueel door Stefan Bos PTC gestelde voorwaarden. Stefan Bos PTC zal Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemers, indien aanvullende voorwaarden zijn vereist, hier tijdig van op de hoogte brengen.
 2. Opdrachtgever kan de keuze voor de gewenste training en de datum hiervan kenbaar maken via de website van Stefan Bos PTC. Stefan Bos PTC zal uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de betreffende training aan Opdrachtgever (of diens daartoe aangewezen verantwoordelijke) een bevestiging sturen met alle relevante informatie. Stefan Bos PTC is gerechtigd de training te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel van Stefan Bos PTC om een training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan, althans indien het minimumaantal deelnemers niet gehaald kan worden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kunnen de Deelnemers op een andere datum deelnemen aan een training. Indien er te veel aanmeldingen zijn is Stefan Bos PTC gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden, dit zal tijdig met Opdrachtgever overlegd en gepland worden.
 3. Indien 5 werkdagen voor aanvang van een training niet is voldaan aan het minimumaantal Deelnemers vereist voor die betreffende training, zal deze komen te vervallen of worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 4. Indien een Deelnemer besluit gedurende de training te stoppen heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden ten aanzien van deze Deelnemer.
 5. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of training wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig door Stefan Bos PTC is ontvangen of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Stefan Bos PTC het recht Opdrachtgever (tijdelijk) de toegang tot de training te weigeren totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen.
 6. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in de voorgaande leden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Stefan Bos PTC spant zich in om de training binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 8. Opdrachtgever is verplicht Stefan Bos PTC tijdig op de hoogte te stellen indien en voor zover één van diens deelnemers gedurende de training een daadwerkelijke tekortkoming van Stefan Bos PTC heeft opgemerkt of op een andere wijze ontevreden is over de uitvoering van de betreffende training, zodat Stefan Bos PTC de redelijke mogelijkheid tot herstel van een dergelijke klacht/ontevredenheid wordt geboden.

 

Artikel 8 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Stefan Bos PTC is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Stefan Bos PTC Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

 

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Stefan Bos PTC op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) al dan niet op basis van nacalculatie in rekening gebracht worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Stefan Bos PTC gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Stefan Bos PTC. Enkel onder zeer bijzondere omstandigheden kunnen partijen met expliciete en schriftelijke toestemming van Stefan Bos PTC een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Stefan Bos PTC gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de gestelde betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal een nadere ingebrekestelling ontvangen alsmede informatie over de gevolgen van het intreden van het verzuim, waarna Stefan Bos PTC aanspraak maakt op de buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Stefan Bos PTC zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Stefan Bos PTC meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, dan tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op het deel van de hoofdsom dat door Stefan Bos PTC wordt aangewezen

 

Artikel 11 – Oplevering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Stefan Bos PTC bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Stefan Bos PTC of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Stefan Bos PTC recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Stefan Bos PTC gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Stefan Bos PTC spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Stefan Bos PTC heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde materialen te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 5. De aard van de werkzaamheden van Stefan Bos PTC brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Stefan Bos PTC nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Stefan Bos PTC.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Stefan Bos PTC gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en/of Platform en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Stefan Bos PTC de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@stefanbos.com
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Stefan Bos PTC verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Stefan Bos PTC tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Stefan Bos PTC op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Stefan Bos PTC levert alle materialen ten behoeve van de training onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Stefan Bos PTC heeft voldaan.
 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Stefan Bos PTC worden vergoed door Opdrachtgever.

 

 

Artikel 14 – Opschorting

 1. Stefan Bos PTC heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Stefan Bos PTC is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Stefan Bos PTC is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Stefan Bos PTC is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Stefan Bos PTC wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Stefan Bos PTC, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Stefan Bos PTC zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Stefan Bos PTC buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Stefan Bos PTC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Stefan Bos PTC, is Stefan Bos PTC uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Stefan Bos PTC binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Stefan Bos PTC deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Stefan Bos PTC in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Stefan Bos PTC leidt tot aansprakelijkheid van Stefan Bos PTC, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Stefan Bos PTC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Stefan Bos PTC geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. Voor consumenten is dit beperkt tot hetgeen is toegestaan conform artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Stefan Bos PTC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. De inhoud van het (op)geleverde advies van Stefan Bos PTC is niet bindend en slechts adviserend van aard. Stefan Bos PTC is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het opvolgen van het (op)geleverde advies. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf.
 6. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de genoemde adviezen opvolgt. Opdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Stefan Bos PTC. Stefan Bos PTC is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Stefan Bos PTC staat niet in voor een juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stefan Bos PTC verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Stefan Bos PTC sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Stefan Bos PTC geleverde diensten en de door hem ontworpen en ontwikkelde lesmaterialen.

9 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Stefan Bos PTC vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stefan Bos PTC binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Stefan Bos PTC eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Stefan Bos PTC afkom­stige adviezen, concepten, ideeën, tekeningen, teksten, werkboeken, werkwijzen en overige lesmaterialen worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uit­druk­kelijk en uit­slui­tend eigendom van Stefan Bos PTC en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Stefan Bos PTC rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefan Bos PTC en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Stefan Bos PTC opgeleverde zaken, dient Stefan Bos PTC expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Enige vorm van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stefan Bos PTC met betrekking tot de door Stefan Bos PTC ontwikkelde en aan Opdrachtgever verstrekte lesmaterialen wordt in ieder geval bestraft met een eenmalige schadevergoeding van ten minste € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) en een dwangsom van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Stefan Bos PTC onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Stefan Bos PTC en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Stefan Bos PTC op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Stefan Bos PTC zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Stefan Bos PTC niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Stefan Bos PTC en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Stefan Bos PTC verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Stefan Bos PTC van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stefan Bos PTC voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Stefan Bos PTC verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Stefan Bos PTC of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@stefanbos.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stefan Bos PTC de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Stefan Bos PTC zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stefan Bos PTC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Stefan Bos PTC heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stefan Bos PTC en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.